rating star NUTITELEFONI- JA TAHVELARVUTISÕBRALIK KODULEHT     

Tegevuskava 2017

2017 aasta motoks on  inimese | seltsi | aja | lugu

 • igal inimesel on maailmas kanda oma roll, EKSÜ ülesandeks on ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks; 
 • igal seltsil on maailmas oma kindel koht – väärtustades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame maailma just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenda aja lugu. 

2016 a viidi seoses arengukava koostamisega liikmete ja huvigruppide seas läbi mitmeid küsitusi, mille baasilt formuleeriti neli strateegilist eesmärki ning tegevused nende täitmiseks.

2017 a tegevuskava on esitatud vastavalt arengakavas väljatoodud eesmärkidele.

 

1. Eestlased üle terve maailma hoiavad ja väärtustavad oma keelt ja kultuuri ning aktiivse seltsitegevuse abil annavad seda edasi ka järgmistele põlvkondadele.

1.1 Eesti ajaloo, kultuuritegelaste ja seltsidega seotud tähtpäevade tähistamine

 • 11. märts emakeelepäev „Murrete homne päev“  Eesti Kirjandusmuuseumis koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi, Võru, Setu ja Mulgi Instituudiga.
 • EKSÜ 20 - kõik 2017 a tegevused on kannavad endas ühenduse 20. tegevusaasta tähistamist:
  • 11. märts EKSÜ 20 a tegevuse pidulik kokkuvõte ühenduse aastakoosolekul
  • raamatu „Eesti kultuuriseltsid I“ esitlemine
  • liikmete tunnustamine
 • 20. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Tõrvas
 • 4.-5. august seltside suvekool Ida-Virumaal Toilas
 • 18. november kultuuriseltside raamatulaat Mardilaada osana Tallinnas Saku Suurhallis

1.2 Seltsiteemaliste õppematerjalide koostamine ja väljaandmine

 • E-õppematerjalide koostamise käivitamine:
  • Koostöös ERM-i ja RA-ga e-õppematerjal arhiivide kasutamisest (käib kokku EKSÜ koolitusega „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“)
  • Ettevalmistused e-õppematerjali “Väliseesti kultuuriseltside roll eestluse hoidmisel välismaal” koostamiseks

1.3 Eesti keele- ja kultuurilaagrite korraldamine

Läbirääkimised noorte ja seltside koostööprojektiga  „Seltsis segasem“ seotud keele, kultuuri ja filmilaagri korraldamiseks suvi 2018

1.4 Eesti seltsitegevuse ajaloo jäädvustamine

 • Eesti seltsiliikumise eestvedajate jäädvustamise alustamine
  • I etapp - nimekirjade koostamine
   • praegu veel elavad seltsiliikumise eestvedajad üle terve maailma
   • juba lahkunud eestvedajad
  • II etapp – olemasolevate materjalide kaardistamine

 • Üleskutse seltsitegevuse näitamiseks sõnas ja pildis -  “Sisukas seltsi kroonika”. Seltsitegevuse üks oluline osa on ka selle jäädvustamine tulevastele põlvedele, üks lihtsamaid ja loomulikumaid tegevusi selleks on seltsi tegevuse kohta järjepideva kroonika koostamine.
  Sisukamaid kroonikaid esitleme seltside suvekoolis 5. augustil.

2.  Eesti- ja väliseesti kultuuriseltside tegevuse nähtavuse suurendamine ja probleemkohtade teadvustamine laiemale avalikkusele.

2.1 Perioodilised väljaanded

 • Ilmub elektrooniline kuukiri
 • Alustame EKSÜ I aastaraamatu ettevalmistamist “EKSÜ 2017 – 20 aastat ühenduse tegevusest“

2.2 Temaatilised saated raadios ja teles

Küsitluste põhjal selgus, et seltsid on väga huvitatud temaatiliste saadete toimumisest. 2017 a viiakse erinevates piirkondades läbi arutelud, millisel kujul ja mis teemadel võiksid sellised saated olla. 

2.3 Liikmete poolt väljaantud trükiste digitaliseerimine

Digikujul olemasolevate trükiste ülespanek veebi.

2.4 Avalike sündmuste korraldamine

 • 11. märts - Emakeelepäev „Murrete homne päev“ Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis 
 • 20. mai - Seltside kevadpidu Tõrvas
  • seltside kollektiivide kontsert-etendus
  • tuntud kultuuritegelase kõne ajakohasel ning üldinimlikul teemal
  • seltside käsitöö ja kirjasõna näitus-müük
 • 5. august - seltside mõttetalgud 5. augustil Toilas, Ida-Virumaal - seltside suvekooli II päeval toimuvad mõttetalgud on avatud kõikidele huvilistele
  • Eestlased üle ilma – olemasolevate eestlasi koondavate veebiväravate tutvustamine
  • EV 100 tähistamine üle maailma – seltside ettekanded
  • „Sisukas seltsi kroonika“  vahekokkuvõte – parimate kroonikate esitlemine
 • 18. november - Seltside VI raamatulaat koostöös Eesti Käsitöö ja Rahvakunsti Liiduga Tallinnas, Saku Suurhallis – sedakorda oleme planeerinud oma raamatulaada viia läbi Tallinnas Mardilaada osana
 • Avalikud koolitused/ettekanded:
  • Jätkub koolitussari „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ – 4 piirkonnas (Läänemaa ja Hiiumaa, Harjumaa, Viljandimaa)
  • Ettekanded teemal “Väliseesti kultuuriseltside roll eestluse hoidmisel välismaal”, Dr Iivi Zajedova (Tartu, Pärnu, Narva)

2.5 Konkursside korraldamine

 • 2017 a üleskutse liikmesseltsidele -  “Sisukas seltsi kroonika” (2018 a kõigile seltsidele)
 • Noorte ja seltside koostööprojekti “Seltsis segasem” üheks osaks on lühifilmide konkurss
 • Projekt suunab noori leidma üles kodukohas meie kultuuripärandit hoidvad ja toetavad seltsid ning tutvustama nende tegevust oma eakaaslastele läbi lühidokfilmi. Projekti lõpuks valmivad lood (3-5 min) tutvustavad läbi noorte vaatenurga nii eesti ja kui ka Eestis elavate vähemusrahvuste (kultuuri)seltside rolli oma kultuuripärandi hoidmisel ja edasikandmisel.

2.6 Info edastamine üleilmsesse eesti veebiväravatesse

EKSÜ info edastamine veebiväravatesse „Minu inimesed“ ja „Globaalne eestlane“

3. EKSÜ tegevusvõimekuse suurendamine ja liikmeskonna laiendamine 

3.1 Töörühmade ellukutsumine oluliste teemadega tegelemiseks

2017 aastal luuakse järgmised töögrupid:

 • Talv/kevad: 
  • EKSÜ juhtimise arendamise töögrupp 
  • 2018 a kultuursiseltside festivali töögrupp
 • suvi
  • seltsiliikumise eestvedajate jäädvustamise töögrupp

Vastavalt liikmete poolt esitatud ootustele ja vajadustele võib moodustada veel mõne olulise teema töögrupi.

3.2 Tutvumine seltside tegevusega, külaskäigud, õppevisiidid

Alustame Eesti siseste külastustega, võimaluse piires ühendame need oma teiste tegevustega (näit koolituste ja ettekannetega) – 2017 a tahame külastada vähemalt 4 seltsi 

3.3 Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine

 • 11. märts - Emakeelepäev „Murrete homne päev“ Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis
 • 20. mai - Seltside kevadpidu Tõrvas
 • 4.-5. august - Seltside suvekool Toilas, Ida-Virumaal
 • 18. november - Seltside VI raamatulaat Tallinnas Mardilaadal, Saku Suurhallis koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsiöö Liiduga

3.4 Ühisüritused maakondades

Olukorra kaardistamine – millistes piirkondades toimuvad seltside ühisüritused? Parimate näidete kajastamine e-kuukirjas.

3.5 Kultuurialased ja seltsi arenguga seotud koolitused

 • Jätkub koolitussari „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ koostöös ERM-i ja RA-ga (Läänemaa ja Hiiumaa, Harjumaa, Viljandimaa)
 • Toimuvad ettekanded teemal “Väliseesti kultuuriseltside roll eestluse hoidmisel välismaal”, Dr Iivi Zajedova (Tartu, Pärnu, Narva)  

3.6 Noortele suunatud konkursside korraldamine

Seltside ja noorte koostööprojekti “Seltsis segasem” filmikonkurss

4. Koostöö arendamine valdkondlike organisatsioonidega

4.1 Teiste rahvakultuuri keskseltside kaasamine meie suurüritustele

 • Noortekonkurss
 • Kevadpidu
 • Mõttetalgud
 • Raamatulaat
 • 2018 a kultuuriseltside 3-e päevane festival Tartus

4.2 Suhtluse arendamine väliseestlaste kultuuriseltsidega

 • Küsitluse koostamine välisseltsidele valmistamaks ette 2018 a kultuuriseltside festivali Tartus
 • Osalemine nende poolt korraldatud sündmustel:
  • 19.-26. märts Ameerika eestlaste kruiis „KENK-IEP eesti päevad“
  • 21. aprill ÜEKN-i aastakoosolek
  • 26.-30. aprill Amsterdamis koorimuusika festival  „Kõlavöö“
 • Kutsume välisseltse osalema:
  • noorte ja seltside koostööprojektis „Seltsis segasem“
  • seltside suvekoolis 4.-5. augustil 2017
  • seltside 3-e päevasel festivalil Tartus, august 2018

4.3 Suhtluse arendamine teiste Eesti seltside katusorganisatsioonidega

Üleskutse Eestimaa Rahvuste Ühendusele, et ka vähemusrahvusseltsid osaleksid noorte ja seltside koostööprojektis „Seltsis segasem“

 

Seltsid ja noored

2017 aasta motoks on „Inimese / seltsi / aja lugu“:

 • igal inimesel on maailmas kanda oma roll - EKSÜ ülesandeks on ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks; 
 • igal seltsil on maailmas oma kindel koht – väärtustades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame maailma just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenda aja lugu.

Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse ning kuna  2017 a on ka noorteaasta, siis hoiame ka meie järeltuleva põlvkonna oma tegevuses esiplaanil.

Suuremad 2017 a tegevused:

 • seltside suvekool 4.-5. august
  Esmakordselt anname võimaluse nii kodu- kui välisseltsidel ühiselt saada osa kahepäevasest ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui eestluse edasikandmise üht alustala.
  Esmakorselt pakume suvekoolis konkreetselt lastele ja noortele suunatud tegevusi.

 • seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“ haarab endaga kaasa ka väliseestlaste seltsid ja innustab noori huvituma seltside igapäevatööst.

 • 2017 a käivitame järgmiste andmete kogumise:
  • Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele. Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.
  • Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste andmebaasi.

Kõikide tegevustega valmistame ette 2018 a augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevane festival Tartus ERM-is, mis praeguste plaanide kohaselt sisaldab endas:

 • 1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;
 • 2 päev - kontserdipäev „Eesti perepäev“;
 • 3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.
üles