Press "Enter" to skip to content

Tegevuskava

EKSÜ TEGEVUSKAVA – 2020

2020 aasta on digikultuuri aasta ning Tartu saab soome-ugri pealinnaks. Moto: Jälg tulevikku.

2020 a tegevused vastavalt EKSÜ arengukavas esitatud tegevussuundadele.

Tegevuse kirjeldus 2020 a planeeritud tegevused
1. Eestlased üle terve maailma hoiavad ja väärtustavad oma keelt ja kultuuri ning aktiivse seltsitegevuse abil annavad seda edasi ka järgmistele põlvkondadele.
1.1 Eesti ajaloo, kultuuritegelaste ja seltsidega seotud tähtpäevade tähistamine Tegevused

2020 a tegevused kannavad endas digi ja soome-ugri mõtet.

·         14. märts emakeelepäeva tähistamine Tallinnas. Jaak Prozese ettekanne sugulaskeelest. Sõna võtab ka Arvo Valton.
·         14. märts Seltsisõbralik sulesepp tiitli välja andmine
·         14. märts EKSÜ aastakoosolek, liikmete tunnustamine, juhatuse valimine, muud küsimused

 

 • 09. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Pärnus

·         31. juuli -02. august EKSÜ ja tema liikmesseltside kolmepäevane suvekool Tartumaal

 • Mitmel liikmesseltsil on juubelipidustused (J. Hurda Selts, Mulkide Selts Tallinnas, Tallinna Võru Selts, Vanemuise Selts, Karjala selts)

Tulemused

On läbi viidud avalikkusele suunatud sündmused, millest on saanud osa nii kohalikud kui ka väliseestlaste seltsid.

Kultuuriseltsid tunnetavad oma rolli olulisust ühiskonnas, eestluse ja eesti keele hoidmisel ning kultuuripärandi väärtustamisel.

1.2 Eesti keele- ja kultuurilaagrite korraldamine Tegevused
·         Erinevate laagrite info edastamine oma liikmesseltsidele ja avalikkusele EKSÜ kodulehel ja kuukirjas.TulemusEKSÜ kaudu jõuab toimuvate laagrite info suuremale  sihtgrupile.
1.3 Eesti seltsitegevuse ajaloo jäädvustamine Tegevused
·         Igapäevane kodulehele uudiste, videote ja audio lisamine. Arhiivi jätkuv kogumine.
·         Võimalusel digikujul olemasolevate trükiste ülespanek EKSÜ e-raamatukokku (vähemalt 5 trükist)
·         EKSÜ ja Rahvusarhiivi koostöö projektid seltsidesse materjalide digiarhiveerimiseks (Moskva ja Arhangelsk, Tver, London).TulemusSeltsid on teadlikud oma tegevuse jäädvustamise olulisusest ning rohkem seltse on alustanud oma kroonika pidamist.

Seltsitegevuse ajalugu jäädvustatakse

Seltside väljaanded on digitaalselt kättesaadavad ja laiemale publikule kasutatavad. Igas kalendrikuus ilmub EKSÜ kodulehel vähemal 10-15 seltsi sündmusi kajastavat artiklit.

 

2.  Eesti- ja väliseesti kultuuriseltside tegevuse nähtavuse suurendamine ja probleemkohtade teadvustamine laiemale avalikkusele.
2.1 Perioodilised väljaanded Tegevus

 • Igapäevase uudistevoo haldamine ja täiendamine EKSÜ kodulehel ja sotsiaalmeedia lehel
 • Igakuise elektroonilise kuukirja koostamine ja jagamine
 • Audio- ja videotööde jäädvustamine
 • Paberväljaannetes kultuuriartiklite avaldamine
 • EKSÜ 2021 a kalendri väljaandmine 2020 aasta lõpus. Kalendris kajastub seltside 2021 a toimuvad sündmused – kalendri väljaandmise on perioodiline

Tulemus

 • Elektrooniliselt on ilmunud vähemalt 10 kuukirja
 • On välja antud EKSÜ 2021 kalender
 • EKSÜ arhiivis on uued helifailid ja videojäädvustused
 • Ilmunud on artikkel paberväljaandes
 • EKSÜ kuukirja ja meediavoo lugejaskond kasvab nii Eestis kui väljaspool Eestit
2.2 EKSÜ digitaalse arhiivi jätkuv väljaarendamine Tegevus

·         EKSÜ digitaalse arhiivi jätkuv arendamine. Järjepidev materjali lisamine kodulehele.

Tulemus: EKSÜ kodulehe arhiiv on saanud vähemalt 5 uut helifaili ja videojäädvustust

2.3 Liikmete poolt väljaantud trükiste digitaliseerimine Tegevus

·         Digikujul olemasolevate trükiste ülespanek veebi (vähemalt 5 trükist). Liikmesseltside arhiivide osaline digitaliseerimine.

Tulemus

Veebi on pandud vähemalt viis uut trükist.

2.4 Avalike sündmuste korraldamine Tegevused

2020 a tegevused kannavad endas digi ja soome-ugri mõtet.

·         14. märts emakeelepäeva Tallinnas. Jaak Prozese ettekanne sugulaskeelest, sõna võtab ka Arvo Valton

o   Valitakse „Seltsisõbralik sulesepp“- ajakirjanik, kes on tutvustanud seltsi tegevust meediaväljaandes.

 • 09. mai seltside kevadpidu „Ikka üheskoos“ Pärnus

·         31.juuli -02. aug seltside kolmepäevane suvekool Tartumaal
·         Suurpõgenemise tähistamine

 • Mitmel liikmesseltsil on juubeliüritused

Tulemused

On läbi viidud avalikkusele  suunatud sündmused, millest on saanud osa nii kohalikud kui ka väliseestlaste seltsid.

Kultuuriseltsid tunnetavad oma rolli olulisust ühiskonnas, eestluse ja eesti keele hoidmisel ning kultuuripärandi väärtustamisel.

2.5 Konkursside korraldamine Tegevused

·         EKSÜ töörühma loomine, programmi ettevalmistavad eeltööd
·         Seltsisõbralik sulesepp
·         Aasta kultuuriselts 2020

Tulemused

Töörühm on valmistanud ette tingimused parima seltsi 2020 valmiseks. On läbi viidud avalikkusele suunatud sündmused, millest on saanud osa nii kohalikud kui ka väliseestlaste seltsid.

Kultuuriseltsid tunnetavad oma rolli olulisust ühiskonnas, eestluse ja eesti keele hoidmisel ning kultuuripärandi väärtustamisel.

 

3. EKSÜ tegevusvõimekuse suurendamine ja liikmeskonna laiendamine
3.1 Tutvumine seltside tegevusega, külaskäigud, õppevisiidid Tegevus

·         EKSÜ juhatus jätkab liikmesseltside külastustega, millega alustati 2019 a sügisel. Võimaluse piires toimub seltside külastamine ka väljaspool Eestit.
·         Õppereis

Tulemus

Kodumaiste seltsidega on kohtumised peetud ja külastatud ka mitut välisseltsi.
Liikmesseltsidega on loodud otseside ja ühtne kahepoolne platvorm.

Kohtumiste järgselt koostatud ettepanekute ja informatsiooni  kogum võetakse arvesse järgmise arenguplaani koostamisel.

Aasta lõpuks on EKSÜga liitunud 3 uut seltsi. Süveneb seltside omavaheline sidusus

3.2 Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine Tegevused

·         14. märts emakeelepäeva tähistamine

 • 09. mai seltside kevadpidu „Ikka üheskoos“ Pärnus
 • 31. juuli – 02. august seltside suvekool Tartumaal

 

Tulemus

On korraldatud ühisüritused, mis on tugevdanud liikmete omavahelist koostööd ning avanud ESKÜ tegevust uutele seltsidele. Loodud on uued kontaktid seltside vahel ja võimalused uuteks koostööalgatusteks.

3.3 Kultuurialased ja seltsi arenguga seotud koolitused Tegevused

·         Koolitussari „Meedia ja seltsid“, mille temaatika on „Kuidas teha head kodulehte ja sotsiaalmeedia lehte?“.  Seltsidele tutvustatakse artikli kirjutamise oskusi ning kultuurisündmuste kajastamise jaoks vajalikke teadmisi.

·         Muud kultuurialased koolitused

Tulemus

On läbi viidud mitu koolituspäeva üle Eesti.

3.4 EKSÜ arengukava koostamine Tegevused

·         EKSÜ arengukava 2021- 2026 väljatöötamine
·         Liikmesseltside kohtumiste ja küsitluste tulemuste läbitöötamine, järelduste tegemine ja lisamine arenguprogrammi
·         EKSÜ arengupoliitika ja suuna väljatöötamine
·         Juhatuse, personali arendus: digiarhiivide töötlemise ja teiste oskuste omandamine, koolitused, mentorlus
·         Kodulehe täiendamine
·         EKSÜ 2päevane seminar. Juhatuse ja personali 2-päevane mentorprogrammis osalemine.
·         Kodulehe uuendamine, info leidmise lihtsustamine ja IT-lahenduste tänapäevastamine

Tulemus

EKSÜ arengukava 2021 on valmis. EKSÜl on kodulehel info ka võõrkeelne. EKSÜ juhatuse oskused on pädevad. EKSÜ on teadlik arenguplaani elluviimise programmist.  EKSÜ koduleht on ajakohane.

3.5 Noortele suunatud tegevuste korraldamine Tegevus

·         2020 a EKSÜ suvekooli üks väljunditest on suunatud noortele. Korraldataksekultuuriga seotud töötoad ja huvitegevused. Üleilmsete eesti noorte võrgustik kaasatakse EKSÜ suvekooli korraldustoimkonda

Tulemus

Lapsed ja noored näevad praktiliselt seltsitegevust eesti kultuuri hoidmisel. Nad on aktiivselt kaasatud EKSÜ tegevusse.

 

4. Koostöö arendamine valdkondlike organisatsioonidega
4.1 Teiste rahvakultuuri keskseltside kaasamine meie suurüritustele Tegevused

Keskseltsidele saadetakse kutsed osalema  järgmistel sündmustel:

·         Emakeelepäev
·         Kevadpidu
·         Seltside suvekool

Keskseltsidega luuakse sidemed ja planeeritakse ühised ettevõtmised.

Tulemus

On loodud aktiivne suhtlus teiste keskseltsidega, mille tulemusena on ühenduse sündmustel osalenud vähemalt 3 keskseltsi esindajad.

4.2 Suhtluse arendamine väliseestlaste kultuuriseltsidega Tegevus

·         Informatsiooni avaldamine lisaks eesti keelele ka võõrkeelsena
·         Osalemine välisseltside poolt korraldatud sündmustel
·         Koostöö Üleilmse Eesti Noorte organisatsiooniga
·         Digiarhiivi töö läbiviimine väliseesti kultuuriseltsides koostöös Eesti Rahvusarhiiviga
·         EKSÜ kutsub välisseltse osalema oma üritustel

Tulemus

On loodud kontaktid väliseesti seltsidega erinevates piirkondades ja alustatud aktiivset koostööd uute välisseltsidega ja keskseltsidega.

4.3 Suhtluse arendamine teiste Eesti seltside katusorganisatsioonidega Tegevus

·         ÜEKNiga koostöö jätkamine
·         Globaalse Eesti MTÜ koostöö arendamine
·         Eesti Saarte Koguga koostöö jätkamine
·         Suhtlemine Eesti Kultuuriministeeriumiga
·         Suhete arendamine Eesti Instituudiga
·         Suhete arendamine Integratsiooni SA-ga.
·         Suhete loomine KYSKga
·         Osalemine Rahvuskaaslaste programmi ettevalmistamisel

Tulemus

EKSÜ suhtluskond ja infovahetuse platvorm on laienenud. EKSÜ on arvestatav oma valdkonna keskseltsina.

4.4 Osalemine Globaalse Eesti programmi komisjonis Tegevused:

·         Osalemine kultuuriekspordi ja kultuuriseltside koostöö rühmas
·         Osalemine Eesti kuvandi info ja kommunikatsiooni töörühmas
·         Osalemine tagasipöördujate töörühmas
·         Osalemine Rahvuskaaslaste programmi ettevalmistamisel

Tulemus:

EKSÜ on tugev ja nähtav organisatsioon Eestis ning ka välis-eestlaste jaoks