Press "Enter" to skip to content

Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Kultuuriseltside Ühendus (edaspidi ühendus) põhikiri on kinnitatud 14. märtsil 1997.a. sõlmitud asutamislepinguga. Täiendatud 10. märtsil 2012. Lae pdf-fail alla siit.

I Ühenduse nimi, asukoht, tegevuse eesmärk ja majandusaasta

1.1. Ühenduse ametlik nimi on Eesti Kultuuriseltside Ühendus.

1.2. Ühenduse asukohaks on Tartu linn Eesti Vabariigis.

1.3. Ühenduse tegevuse eesmärk on edendada eesti seltsiliikumist, kultuuri, vaimsust ja rahvuslikku kasvatust.

1.4. Ühenduse majandusaasta ühtib kalendriaastaga.

1.5. Ühendus on asutatud tähtajatult.

II Tegevusviisid

2.1. Saavutamaks oma tegevuse eesmärke ühendus

2.1.1. korraldab teadust, kunsti, kirjandust ja muusikat tutvustavaid ettekandekoosolekuid, seminare, konverentse, näitusi, kontserte, võistlusi jm. üritusi;

2.1.2. kogub ja edastab ühenduse liikmetele kultuurialast teavet;

2.1.3. kirjastab raamatuid jm. trükiseid;

2.1.4. korraldab pidusid, loteriisid, näitusmüüke ja korjandusi;

2.1.5. määrab stipendiume, preemiad, toetusi;

2.1.6. asutab teenetemärke ja mälestusmedaleid;

2.1.7. moodustab ühenduse osakondi Eesti Vabariigis ja teistes riikides;

2.1.8. teeb koostööd seltside, kohalike omavalitsuste ja muude institutsioonidega;

2.1.9. osaleb kodanikuühiskonna struktuuride ja riigi kultuuripoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel ning arendab muud tegevust, mis ei ole vastuolus põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

III Ühenduse liikmeks vastuvõtmine, ühendusest väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga seadusega kehtestatud korras registreeritud kultuurisihiline selts (mittetulundusühing), kes esitab ühenduse juhatusele oma registreeritud põhikirja ja kirjaliku avalduse, milles väljendab soovi arendada ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kohustub täitma ühenduse põhikirja.

3.2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab ühenduse juhatus.

3.3. Ühendusest väljaastumiseks esitab liige ühenduse juhatusele kirjaliku avalduse koos vastava üldkoosoleku protokolliga. Ühenduse juhatus kustutab välja astuda soovija ühenduse liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul.

3.4. Ühenduse liikme võib ühendusest välja arvata juhatuse otsusega kui ühenduse liige

3.4.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühenduse liikmemaksu või

3.4.2. ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühenduse üldkogul või ühenduse korraldatud üritusel või

3.4.3. on oma tegevusega või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud ühenduse tegevust.

3.5. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades välja arvatavale liikmele selle küsimuse arutelust kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Liige võib sõnaõigusega osaleda oma väljaarvamise arutelul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6. Ühenduse juhatuse otsusega välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist ühenduse üldkogus.

3.7. Ühendusest lahkumisel liikmemaksu ei tagastata.

3.8. Ühenduse liikmesorganisatsiooni esindab üldkogul ja ühenduse organites tema juhatuse esimees või juhatuse liige või ühendusse kuuluva teise liikmesseltsi volitatud esindaja.

3.9. Igal ühenduse liikmesorganisatsioonil on otsustamisel (hääletamisel) üks hääl sõltumata kohal olevate esindajate arvust.

IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Ühenduse liikmel on õigus

4.1.1 osaleda hääleõigusega ühenduse üldkogu koosolekul;

4.1.2. olla valitud ühenduse juhatuse, revisjonikomisjoni või muude organite liikmeks;

4.1.3. saada ühenduse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühenduse tegevuse kohta.

4.2. Ühenduse liige on kohustatud

4.2.1. järgima ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja ühenduse organite otsuseid;

4.2.2. tasuma liikmemaksu kalendriaasta eest selle lõpuks.

V Üldkogu

5.1. Ühenduse kõrgemaks organiks on üldkogu.

5.2. Ühenduse üldkogu pädevuses on

5.2.1. põhikirja muuta;

5.2.2. eesmärki muuta;

5.2.3. juhatuse liikmeid määrata;

5.2.4. aastaaruanne kinnitada;

5.2.5. juhatuse liikme vastu nõude esitamist otsustada ja selles nõudes ühenduse esindajat määrata;

5.2.6. otsustada muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.2.7. revidenti määrata.

5.3. Ühenduse üldkogu kutsub kokku juhatus

5.3.1. kui ühenduse huvid seda nõuavad;

5.3.2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühenduse liikmetest.

5.4. Üldkogu kokkukutsumisest teatab ühenduse juhatus liikmetele vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5. Kui juhatus ei kutsu üldkogu p-s 5.3. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda p-s 5.4. ettenähtud korras.

5.6. Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole ühenduse liikmetest.

5.7. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul esindatud ühenduse liikmetest.

5.8. Ühenduse põhikirja muutmiseks on vajalik üldkogu 2/3 häälteenamus.

5.9. Kui üldkogu ei ole p-s 5.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkogu koosolekul osaleb vähemalt 1/5 liikmetest.

5.10. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogu koosolekul osalevad kõik ühenduse liikmed.

5.11. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühenduse liikmed.

5.12. Ühenduse liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada ühenduse majandusaasta aruande kinnitamist otsustades. Ühenduse liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada, kui otsustatakse tema vastu ühenduse nõude esitamist. Käesolevas lõikes nimetatud liikme häält ei arvestata esindatust määrates.

VI Ühenduse juhatus

6.1. Ühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kolm liiget.

6.2. Ühenduse liikmed määrab üldkogu ametisse viieks aastaks.

6.3. Juhatus esindab ühendust kõigis õigustoimingutes, sõlmib lepinguid ja teostab muid toiminguid, mis vastavad ühenduse põhikirjalistele eesmärkidele.

6.4. Ühenduse nimel teostavateks kulutusteks, mille ühekordne suurus ületab 7000 eurot, peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkogult.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatuse liikme võib üldkogu igal ajal tagasi kutsuda.

6.7. Juhatus peab andma ühenduse liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

6.8. Juhatuse liikmele või juhatuse volitatud isikule võib hüvitada ühenduse ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi võimaluste piires.

6.9. Juhatus võib vastu võtta otsuseid ka juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

VII Järelvalve

7.1. Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse ja teiste organite üle. Selleks määrab üldkogu revidendi.

7.2. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande ja esitab selle üldkogule.

VIII Majandusaasta aruanne

8.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

8.2. Juhatus esitab aruanded üldkogule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruandele tuleb lisada revidendi aruanne.

8.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkogu.

8.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

IX Vara

9.1. Ühenduse vara tekib liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja pärandustest ning muudest seadusega vastavuses olevatest allikatest.

9.2. Ühenduse sissetulekute ja väljaminekute ning vara üle peetakse raamatupidamise arvestust ning makstakse maksud riigi- ja kohalikesse eelarvetesse seadusega ettenähtud korras.

9.3. Ühendus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

X Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

10.1. Ühendus reorganiseeritakse ühenduse üldkogu otsusel.

10.2. Reorganiseerimise otsuses nimetatakse ühenduse õigusjärglane, kellele lähevad üle ühenduse õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused ühenduse põhikirjas.

10.3. Ühendus loetakse reorganiseerituks ning vara õigusjärglasele üle läinuks põhikirjas muudatuste registreerimise päevast.

10.4. Ühenduse tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras. Ühenduse tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Valter Haamer
Juhatuse esimees