18. Июл 2024

Sündmused 2013

Uueks liikmeks võeti vastu Von Glehni Teater ning välja arvati krimmi Eestlaste Tugiselts. Seega aasta lõpuks liikmesseltse 40.

EKSÜ üldkogu toimus 9. märtsil. Sellele eelnes samal päeval emakeele päeva tähistamine koos Eesti keele Kaitse Ühinguga. Kuulati Valve-Liivi Kingisepa ettekannet eesti vanast kirjakeelest.

Juhatus viis läbi 6 koosolekut, nendest 1 koosolek toimus Muugal ja 1 Kuressaares. Päevakorras olid: eelseisvate ürituste korraldamine vastavalt tegevuskavale, riigieelarveliste vahendite kasutamine, ettevalmistused Eesti seltsiliikumise 150. aastapäeva tähistamiseks, arutelu ja seisukoha võtmine kultuuripoliitika uute põhialuste väljatöötamiseks, Rahvakogu ettepanekute arutamine, tutvumine Muuga MNS „Eha“ tegemistega kohapeal, tutvumine Laekvere Vallavalitsuse kultuurielu röömude ja muredega. Detsembri kuu juhatuse koosolekul osalesid ka Kultuuriministeeriumi esindajad Eino Pedanik ja Margit Salmar, kes rääkisid oma tööst Kultuuriministeeriumis ning andsid meile suuniseid ja ettepanekuid edaspidiseks tööks.

2013.a. oli kultuuripärandi tähtsustamine ja tutvustamine. Seltside väljaandel ilmus mitmesuguseid väljaandeid – toimetisi, almanahhe, raamatuid ja trükiseid, mille väljaandmist meie toetasime.

Jätkusid ettevalmistustööd eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäeva tähistamiseks. Tartu Ülikooli prof. Tiit Rosenberg tegeles jätkuvalt eestlaste seltsiliikumise ajaloo koostamisega.
Toimus kohtumine Saaremaa maavanemaga, et selgitada seltsiliikumise 150. aastapäeva tähistamise eesmärki ja tähtsust maakonna tasandil. Ürituse raames tutvusime ka Saaremaa kultuuriväärtustega.

EKSÜ seltside tegevuse tutvustamiseks toimus 8. juunil Muuga mõisas juba traditsiooniks saanud seltside suvepidu „Ikka üheskoos“, kus osalesid ka kohalikud seltsid. Peol esines kõnega prof. Rein Veidemann teemal „Eesti kultuur: missioon ja vastutus“.

2. augustil toimus Tartus välisriikides tegutsevate eestlaste kultuuriseltside seminar seltsitöö kogemuste vahetamiseks EKSÜ juhatuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välismimnisteeriumi esindajate osavõtul. Seminaril osalesid ka Soome Eestlaste Liidu esindajad.

Üheks oluliseks ettevõtmiseks olid traditsiooniks kujunenud mõttetalgud. 3. augustil Iisaku rahvamajas oli EKSÜ liikmesseltside esindajatel koos kohalikega arutlusteemaks „Ühistegevus ja seltsid“. Eestkõnelejaks Eesti Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi esimees dots. Jaan Leetsaar ning Vanemuise Seltsi ja Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Andro Roos. Arutelu aineks oli ühistegevuse ja seltside kui sotsiaalse ühistegevuse erinevate vormide lähendamise vajadus ja võimalused. Iisaku vallavanem tutvustas valda ning tutvuti ka Iisaku asula ja kohaliku muuseumiga. Mõttetalgutest osavõtjad said palju mõtteid edasimõtlemiseks ja mõtetele parimate lahenduste leidmiseks seltsides.

Seltside väljaannete tutvustamiseks avalikkusele korraldati Tartus ERM-i näitustemajas 19. oktoobril näitus-müük.