22. Июл 2024

Juhan Uppin pääliina võrokõisil külän

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joulukuu edimädsel pühäpääväl ( 2.12) saiva Tal`na võrokõsõ lähküst nätä ja kullõlda Ubina Juhanit, kiä oll kutsut TVS-i suurkogolõ kõnõlõma ja mängmä.

Kukki tä om väega hõivat ja mitmõ korgõ tiitliga miis, löüdse tä ummõhtõ aigu, et tulla meile näütämä ehtsät, kuldsõt ja tüükõrran Teppo lõõtsa 1920.aastakast.

Sääne pill, mil pääl viil vana Teppo uma timm!

Juhani hindä juurõ küünüse Valga-kanti e. Vana-Võromaalõ. Parhilla aga om tä iks peris pääliina poiss, kiä küll võru keelen ei kõnõlõ, a arvu saa.

Tal`na Võru Seldsi rahva süäme` sai tä joba edimädse paari minudiga kätte, ku kõnõli Teppo lõõdsast ja ja umast hingeköüdüsest rahvapilli- ja lõõdsalugudõga.

Inämbüs tiid tedä lõõdsakuningana, ummõhtõ oll tä edimäne pill hoobis kannõl.

Pääle tuud, ku tä esält lõõdsa kingis sai, nakas uma iiskuju-Kikka Karla-mängu ja lugusid lähkümbält uurma ning pandsõ aopikku kokko uhkõ albumi tuust legendaarsõst  ja kõva väega pillimehest.

Viil om Juhan saanu kaasi vaihõlõ Vana-Võromaa lõõtspillilugude  noodivihku. Ka hindäl om täl vällä tulnu joba neläs album, minkast mõnõ` olli täl kah üten ja lätsivä “ letilt nigu lämmä saia“. No kes ei taha Eesti parimba pillimehe tiitliga avvustõt mehe lugusid koton kullõlda? Ta timahava saadu eloaignõ tiitli om miist väärt ja vastapiten-miis om tiitlit väärt.

Juhan om väega mitmõkülgne lõõdsamiis, kelle muusiga juurõ omma sügäväl traditsioonin, a kiä mõist säält võrsit aia vahtsõ loomingu ja improvisatsiooni poolõ. Tedä või kullõlda söömäldä-joomalda.

Ku tä uma saa aastadsõ lõõdsa lukust vallalõ käändse ja polka vallalõ lei, naksiva kullõjide jala` (aastist sõltumalda) nii üten kepsutama, et läts peris müdinäs.

Kõõ perämädses mängse tä „Mu latsõpõlvõ Võrumaad“, mis om mi  TVS-i hümnis joba saanu ja midä mi egäl suurkogol  alostusõs laulami. Õkva kümnehe, naglapää pihta, sest sjookõrd unõhtu algusõn laulmalda (kõik olli Juhani tulõkist nii elevil)! A et tä  taa laulu vaistligult üles võtsõ, sai täst mi jaos tävveste „uma miis Havannan“.

Om väega hüä, et säändside pillimänguoskuisi- ja –tiidmisiga miis ka noorõmbilõ umma särävät ja ütenkiskvat mängustiili ja tarkust edesi om andnu nii Eesti Muusika ja Teatriakadeemian, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemian,Eesti Pärimusmuusika Keskusõn ku ka H. Elleri Tartu Muusikakoolin.

Kistumalda mälestüses jääse sjookõrdsõst külälidsest TVS-i arhiivi kingitusõs saadu 2 muusigaalbumit (Kikka Karla ja Ubina Juhani lugudõga) ja Vana-Võromaa lõõtspillilugudõ noodikogo.

 

 

Müürsepä Külli

4.12.2018.a.