16. Jun 2024

About us

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevuse peamiseks eesmärgiks on eesti kultuuri, vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse edendamine.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevus lähtub Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

EKSÜ missioon
EKSÜ peamiseks eesmärgiks on elujõulised ja oma tegevusega laiemale avalikkusele nähtavad kultuuriseltsid, kes aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri väärtustamisele ja kestmisele ning rahva vaimsuse kasvule.

EKSÜ visioon
EKSÜ seisab selle eest, et eestlased kõikjal maailmas väärtustavad oma keelt ja kultuuri; toimub loomulik ja järjepidev väärtuste ja teadmiste edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele ning et eesti keel ja kultuur on väärtustatud ja omab kindlat ja selget kohta maailma teiste keelte ja kultuuride seas.


Inimene soovib elada õnnelikult ja kasvatada õnnelikeks inimesteks oma lapsed. Selle soovi realiseerimine nõuab mitte ainult palju tööd, vaid ka oma teadmiste täiendamist ning emotsionaalset tuge. Viimast saab inimene enese edukast tegevusest, veel enam aga suhtlemisest kaasinimestega ja tegevusest seltsides. Sellega ongi seletatav kümnete tuhandete inimeste kuulumine seltsidesse, et harrastada laulmist, tantsimist, käsitööd, näitemangu jmt tegevusi. Sellega käib kaasas suhtlemine väga paljude inimestega.

Ühesuguste või lähedaste eesmärkidega seltsid on koondunud mitmesugustesse liitudesse ja ühendustesse, et ühiselt tegutsedes oleks kergem seltsitegevuses esinevaid kitsaskohti kõrvaldada ja paremaid tegevuskogemusi edasi anda.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmesseltsid

1997. aastal asutatud Eesti Kultuuriseltside Ühendusse on käeolevaks ajaks (veebr 2019) koondunud 49 eesti kultuuri seltsi. Neist 29 tegutsevad kodumaal, 20 välisriikides. Lisaks on Ühendusel sõlmitud koostööleping Eesti Saarte Koguga Eestimaa saarte pärimuse kajastamiseks.

Loomisel on koostöösuhted kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja võimaluse piirides ka kogu maailmas tegutsevate eestlaste seltsidega.

Tegevuse eesmärgid viiakse ellu liikmesseltside mitmekülgse tegevuse, Ühenduse ühiste ürituste korraldamise ja koostöö arendamise kaudu kõigi maade eesti kultuuri seltsidega.

See toimub rahvakultuuri ja rahvaliku kultuuri viljelemise ning ettekandekoosolekute, vabaharidustöö, mõttetalgute, konverentside, kontsertide, vabaõhu -etenduste, noorte loomingulisele tegevusele õhutamiseja mitmesuguste muu tegevuse kaudu. Oma tegevuse kavandamisel on seltsid iseseisvad.

Mõned Ühenduse liikmesseltsid tegelevad mitmesuguste kultuuriväljaannete kirjastamisega:

  • J. Aaviku Selts,
  • Eesti Keele Kaitse Ühing,
  • Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts,
  • Mulkide Selts,
  • Peterburi Eesti Kultuuriselts,
  • Vanemuise Selts.

EKSÜ kodulehe esimene versioon loodi aastal 2004. Leht uuendati 2016 ja praegusel kujul on koduleht alates aastast 2018. Facebook on olemas alates aastast 2016.