17. Apr 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühendus – 20!

2017 a on Eesti Kultuuriseltside Ühendusele (EKSÜ) juubeliaasta – möödub 20 aastat seltsi asutamisest! On üheltpoolt kokkuvõtete ja teiseltpoolt tulevikku vaatamise aeg.

Nii olemegi selle aasta motoks valinud “Inimese /seltsi / aja lugu”:

 • igal inimesel on siin ilmas kanda oma roll, EKSÜ ülesandeks ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks;
 • igal seltsil on siin ilmas oma kindel koht – väärtustades ja toetades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame ühiskonda just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenese aja lugu.

Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse ning kuna 2017 a on ka noorteaasta, siis hoiame meiegi järeltuleva põlvkonna oma tegevuses esiplaanil.

Mis ootab meid ees juubeliaastal?

 • Aasta üldkogul, 11. märtsil, toimub korraline Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse valimine.  Samal päeval toimub ka emakeelepäeva tähistamine ettekandekoosolekuga “Murrete homne päev”.
 • Seltside kevadpidu Tõrvas 20. mail
  Koostöös Mulkide Seltsi ja Tõrva Linnavalitsusega toimub suur seltside kevadpidu-väljanäitus, kus astuvad üles seltside huviringid nii Tõrvast kui üle kogu Eesti. Lisaks leiab samal ajal aset seltside käsitöö ja kirjasõna väljanäitus, kus huviliste ette tuuakse seltside poolt väljaantud trükised ja eriilmeline käsitöö.
 • Seltside suvekool 4.-5. august
  Esmakordselt saavad kodu- kui välisseltsid osa kahepäevasest ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui eestluse edasikandmise üht alustala. Suvekoolis pakutakse eraldi tegevusi ka lastele ja noortele.
 • Seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“
  Projekt suunab noori leidma üles kodukohas meie kultuuripärandit hoidvad ja toetavad seltsid ning tutvustama nende tegevust oma eakaaslastele läbi lühidokfilmi. Projekti lõpuks valmivad lood (3-5 min) tutvustavad läbi noorte vaatenurga nii eesti ja kui ka Eestis elavate vähemusrahvuste (kultuuri)seltside rolli oma kultuuripärandi hoidmisel ja edasikandmisel.

2017 a käivitame järgmiste andmete kogumise:

 • Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele. Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.
 • Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste andmebaasi.

Kõikide oma tegevustega üheltpoolt tähistame EKSÜ juubeliaastat, teiseltpoolt aga valmistume ette Eesti Vabariigi 100 juubeliks – nimelt korraldab EKSÜ 2018 a augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevase festivali Tartus, mis praeguste plaanide kohaselt sisaldab endas:

 • 1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;
 • 2 päev – kontserdipäev „Eesti perepäev“;
 • 3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.

Tegusat juubeliaastat kõigile!