22. Jun 2024

Liiso hällüpäiv 25+1 ja võru keele nätäl

Kaemalda tuu pääle, et kõnõlimi võru keelen.

Ka lännü nätäl 7-13.novvembri oll täüs võru kiilt.

Mii, pääliina võrokõsõ, ollimi põlisvõrukõisilõ iinkujos tuuga, et alostimi uma keele nädäliga joba 5.märdikuu pääväl, ku kutsõmi Jüvä Sullõvi (Tartu Ülikooli võru keele oppaja) hindäle umakeelist tävvendkoolitust tegemä.

Pühäpäävädsen (6.11) AK-n hõigas Pedassaarõ Ele keelenädälä uudisõ tervele Eesti rahvalõ maaha. Iispäävadsen (7.11) AK-n olli võrukõsõ jälki pildil. TVS-i juhatusõ liigõ ja võru keele iistkõnõlõja Plumanni Kaja-Riina ütel väega kimmäsõnalidsõlt, et timä umma imäkiilt ei jätä! Kinä oll kullõlda-kaia ka tuud, kuis eestläsest ilmatütrik Tuula Siret võrukeelidse lausõ ütel.

No ja Liiso kontsert oll illos punktipandminõ vai kirss krõnglil võru keele nädäläle.

TVS-i juhatusõ otsusõl saiva` liisokõsõ` meisterliku ümbrekihästümise iist hanidõs pääle krõngli viil personaalsõ „nokatävve“ hüvvä põrknakuuki ja tsipakõsõ meenutusõ muusikalist „Kolm hinnapakmist“.

Tallina Võru Seldsi rahvas om tekus ja käü kuun mitmõn tsõõrin :

-näpotüühuvilidsil omma Nopõ-Näpo

– laulumakja´ leelotasõ Liison

– tiatrihuvilidsõ tunglõsõ Tunglõn

-kirändüsehuvilidse liikmõ võtva huulsale ossa Kadrioro
raamadukogon kuun käüväst võro keele “kohvitarõst” ja
omma tuu keeletsõõri kimmäs raudvara.

Naist tsõõrõst saa lähkümbält lukõ värmilidsest raamadust „Tallinna Võru Selts 30“, kon om ka pallo pilte.

Märdikuu 13.pääväl aga peimi Tallinan Liiso hällüpäivä. Endla uulidsa nummõr 59 suur saal oll küläliisi täüs.

Liiso astsõ üles kolmõn jaon:

-edimält olliva rahvalaulu`

-tõõsõs tulliva mi kavvaaigsõ liikmõ Mahta-Miljaana Proosi ja Koit Kirberi, kiä oll kunagi Liiso juht, laulu`

-kolmas blokk oll lustilaulõ perält.

Vaihõpääl, ku Liiso umma esinemisvormi tävvend, tandsõva mii sõbra` Raabiku tandsuansamblist.

Liisokõsõ noorõkõsõ, pruudiiän neiokõsõ, naarumakja naasekõsõ saiva 25+1 aastakka vanas.

Tuu +1 aastak om Liiso jaos olnu` väega esierälinõ.

25 aastakka olõmi Liisot tiidnü laulvana, a 26.aastagal tekse tä suurõ edenemise arõngun ja nakas ka tandsma.

Austria Tandsuakadeemia oppaja Jõõ Deelia käe all saiva` selges hanõtandsu sammu` ja üten lauluga tullgi Kauksi Ülle „Kolmõ hinnapakmisõ “ näüdendist muusikal, mis egäl puul väega lämmält vasta võeti.

Müürsepa Külli