Press "Enter" to skip to content

Arengukava

EKSÜ arengukava 2021-2025 (kuulub kinnitamisele 2021 a. üldkogul) terviktekst on leitav SIIT.

EKSÜ missioon
Eesti Kultuuriseltside Ühendus valdkondliku keskseltsina on eesti rahvusliku seltsiliikumise
eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada erinevaid eesti kultuuri kandjaid üle
maailma.

EKSÜ visoon
EKSÜ valdkondliku keskseltsina seisab hea seltsiliikumise tervikliku ja süsteemse toimimise eest,
arendades koostööd eri osapoolte vahel ja tuues kokku valdkonna arengu seisukohast
võtmetähtsusega tegijad, et koordineerida nendevahelist tegevust.

EKSÜ väärtused

Eesti keele ja kultuuri edasikandmine ja ning koostöö arendamine on suur vastutus ja seda ei saa
teha üksi. Seetõttu vajame missioonitundega inimesi ja koostööpartnereid, kes on koostööle
orienteeritud ja avatud meelega oma valdkonna eestkõnelejad ja arvamusliidrid.

Seltsiliikumises osalejad on eesti kultuuri kandjad, mõtestajad ja tutvustajad. Väärtustatud on soov
teada, millega tegelevad eesti seltsid üle ilma, otsida omavahelisi koostöö punkte eesti kultuuri
hoidmisel ning arendamisel. Peame oluliseks tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduslikkuse
vahel. Suhtleme noortega tänapäevasel viisil ja vahenditega, et ühiskonna kiire arengu juures ei
unustataks oma juuri ja identiteeti.

EKSÜ arengukava on aluseks ühenduse igaaastase tegevuskava koostamisel.