23. juuli 2024

EKSÜ pöördumine 2015

Eesti Klubi pöördumine Riigikogu valijate poole aastal 2015

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele järgnenud 23 aasta jooksul on meie riigi kõigis eluvaldkondades toimunud väga suured muutused. On aga kahetsusväärne, et riigi arenguhoog on raugenud.

Riigi arengut pidurdavad mh iseseisvuse taastamise algaastatel tehtud valearvestused ja valitsevate erakondade sisevõitlus võimule jäämise pärast, piirdumine koalitsioonilepetega ilma orienteerumata kaugematele eesmärkidele, mille läbi kalduti kõrvale põhiseaduses seatud eesmärkidest. 

  • Üheks valearvestuseks tuleb pidada Põhiseaduse Assamblee otsust ühetasandilise omavalitsuse sisseseadmise kohta. Selle tagajärjeks on majanduse arengu koondumine suurematesse linnadesse ja maapiirkondade tühjenemine, mis ohustab rahvuslikku jätkusuutlikkust.
  • Otseses vastuolus meie põhiseaduses sõnastatud eesmärgiga – tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade – on ka eesti rahvaarvu jätkuv vähenemine madala sündimuse ja suure väljarände tõttu.
  • Valearvestuseks on olnud ka sellise valimisseaduse kujundamine, mis on põlistanud võimu ning võõrandanud suure osa rahvast võimu teostamisest.

Kuidas edasi?

  1. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatu õiguse alusel, tuleb eelolevatesse valimistesse suhtuda suurima vastutustundega ning mitte alluda kandideerijate provokatsioonilistele ja vastuolulistele lubadustele. Ideaalis tuleb hääletada isikute poolt, kelle aususes, vastutus- ja teovõimes teil ei ole kahtlust ning kes, mõistes riigis kujunenud olukorda, on valmis pühenduma tehtud vigade tagajärgede kõrvaldamisele.
  2. Riigikogusse ei tohi pääseda karjäärihimulised eneseimetlejad, kellel puudub selge arusaam riigi arenguprotsessidest ja Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, kellel jääb vajaka riigikeelsest eneseväljendusoskusest ning muudest tulevase riigitöö jaoks vajalikest teadmistest ja oskustest.
  3. Riigikogu uus koosseis peab suutma moodustada valitsuse, kes analüüsib ausalt ja julgelt riigi senist arengutning asub arendama ühiskonna sidusust ning majanduslikku jõukust tõstvat ühistegevust vastavalt täna kehtivale põhiseadusele.
  4. Riigikogu valimistel hääletamine või mitte hääletamine ei vabasta Eesti Vabariigi kodanikku kohustusest ise, iga päev ja kõikides oma toimingutes töötada Eesti Vabariigi põhiseadusliku eesmärgi nimel.

Valmistugem ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva väärikaks tähistamiseks ja edukaks tööks Euroopa Liidu eesistujamaana 2018. aastal!

22. jaanuaril 2015 Eesti Klubi

Eesti Klubi on Eesti Kultuuriseltside Ühendusse kuuluv vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse edendamiseks tegutsev liikmesselts.