11. dets. 2023

Ilmunud on Eduard Vääri liivi uurimuste kogumik „Liivi rahva keel ja meel“

Liivi rahva keel ja meel

Kui Tartu ülikooli soome-ugri keelte professor Paul Ariste korraldas 1948. aastal esimese sõjajärgse reisi Kuramaa liivlaste juurde, sõitis ühe üliõpilasena kaasa Eduard Vääri. Temale jäigi liivi keele ja kultuuri uurimine meelistegevuseks mitmeks aastakümneks.

1954. aastast hakkas Vääri ise noore õppejõuna juhendama üliõpilaste keelepraktikaid liivi külades; liivi keele alal kaitses ta ka doktoriväitekirja ja õpetas seda eestlastele mitmeti tähtsat sugulaskeelt palju aastaid Tartu Ülikooli professorina.

Eduard Vääri kirjutised liivi keelest, liivlaste ajaloost ning nende kultuurielust möödunud sajandi teisel poolel on ilmunud paljudes erinevates väljaannetes mitmel maal ja mitmes keeles. Vääri aitas trükki toimetada ka liivlaste liivikeelset loomingut. Käesolevasse raamatusse on koondatud Eduard Vääri eestikeelseid liiviteemalisi artikleid ja tutvustusi ning lisaks liivlaste jutustusi ja luulet, mis on avaldatud Eduard Vääri vahendusel. Liivikeelsed tekstid on kohandatud liivi kirjakeelde ja varustatud eestikeelsete tõlgetega.

Koostajad on artikleid ja liivi tekste valides pidanud silmas laiemat lugejaskonda. Sellepärast on raamatu viiest peatükist esimesse valitud üldised käsitlused liivlastest, nende ajaloost ja keelest. Teises peatükis järgnevad kirjutised liivi küladest ja muudest kohtadest ning teenekatest liivlastest. Kolmas peatükk esitab liivlaste endi loomingut.

Raamatu teine pool sisaldab üksikasjalikumalt liivi keelt ja selle uurimislugu käsitlevaid kirjutisi. Nii on neljandasse peatükki koondatud Eduard Vääri tähtsamad artiklid liivi keele uurimisloost, viies ehk viimane peatükk sisaldab ülevaateid liivi kirjaviisist ja kirjakeele küsimustest. Kuna raamatus on juttu paljudest liivlastest ja nende uurijatest, järgneb isikunimede register. Teose lõpul on esitatud Eduard Vääri liiviainelistest uurimuste bibliograafia ning raamatus viidatud kirjanduse nimestik.
Raamatut illustreerib hulk fotosid uurimisreisidelt Liivimaa küladesse.

Emakeele Selts osales juba 1920. aastatel aktiivselt liivlaste kui eestlaste ühe lähema sugulasrahva ning keele toetamisel, andes välja ka viis liivi keele lugemikku. 2011. aastal ilmus Emakeele Seltsi ja Liivi Kultuuri Seltsi koostööna liivlase Kōrli Stalte 1938. aastal kirjutatud liivi aabits ja lugemik. See Emakeele Seltsi toimetiste sarjas ilmuv raamat on jätkuks seltsi pikaajalisele liivi keele alasele tegevusele.

Raamatu valmimist on lahkelt toetanud Eesti Teadus- ja Haridusministeerium ja rahvusvaheline Liivi Sõprade Selts. Raamatu koostajatele on nõu andnud liivi keeleuurijad Valts Ernštreits ja Tiit-Rein Viitso, oma fotosid on lubanud lahkelt kasutada Mati Hint ja Baiba Šuvcāne. Nii Emakeele Selts kui raamatu koostajad ja toimetajad avaldavad neilekõigile tänu ja loodavad, et läbi Eduard Vääri silmade ja sule avaneb igale lugejale laiem vaade liivlaste ajaloole, liivi keelele ja kultuurielule. Olgu see raamat mälestusmärgiks Eduard Vääri elutööle tema 90. sünniaastapäeval ja aidaku hoida ka mälestust tema paljudest liivlastest sõpradest!

Karl Pajusalu jt toimetajad

Raamatu esitlus toimub 27. juuni 2016 kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis (139). (Vt. päevakava)