27. veebr. 2024

EKSÜ 2016 aasta tegevuse kokkuvõte

2016 a on EKSÜ-l olnud sihtide selgitamise ja seadmise aasta. Üle aastase töö tulemusena on valminud arengukava aastateks 2017-2020.

Uues arengukavas on määratletud ühenduse kaugemad eesmärgid ning sõnastatud ka kindel huvigrupp, kellele ühenduse tegevus on suunatud. On sõnastatud peamised tegevussuunad ja konkreetsed tegevused valdkonna edasiarendamiseks.

Arengukava koostamisse kaasati erinevaid huvigruppe, viidi läbi mitmed elektroonilised küsitlused (3), toimusid laiendatud töögruppide kokkusaamised (3) ja arutelud erinevatel sündmustel (väliseestlaste seltside seminar, kultuuriseltside mõttetalgud, ühenduse üldkogu), mille abil kaardistati nii eesti kui väliseestlaste seltside ootused EKSÜ-le.

Arengukava koostamist aitasid ettevalmistada ja läbiviia MTÜ-de konsultant Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla) ja arengukava konsultant, andragoog Mai Timmi (varasemalt Kodukandi koolituskeskuse juhataja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna programmijuht).

2016 a TEGEVUSED

2016 aastaks seadsime endale kaks peamist eesmärki – ühenduse tegevusvõimekuse kasv ja liikmeskonna laienemine.

Kahjuks ei saanud meie arenguhüppe taotlus „Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhtimisstruktuuri ja kommunikatsioonivõimekuse arendamine“ KÜSK-i poolt rahastatud – 2016. aasta arenguhüppe taotlusvooru laekus KÜSKi 147 taotlust, neist 74 üleriigilised/rahvusvahelised.

Rahastati 10 projekti, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse taotlus paigutus pingereas 30. kohale. Seetõttu, arvestades meie nappe omavahendeid (peamiselt RAK-i poolt antav tegevustoetus), ei olnud meil võimalik teha suuri samme enda arengu suunas.

Liikmeskonna laienemiseks oleme 2016 a teinud suurt tööd just ühenduse tegevuse tutvustamisel nii Eestis kui ka välismaal. Tänase seisuga on 2016 a liitunud EKSÜ-ga Kanepi Laulu Selts, samas ühenduse tööst (koolitused, avalikud suursündmused, kuukiri, jt) on osa saanud arvestuslikult ligi pooltuhat seltsi. Lisandunud on mitmed uued koostööpartnerid, kellega on järgmistel aastatel plaanis teha tihedat koostööd.

Käivitunud on paljud uued tegevused.

Avalikkuse teavitamine ühenduse tegevusest:

 • Alustatud on regulaarse elektroonilise kuukirja väljaandmine (31.12.2016 a ilmunud 12 korda), kuukirjad on järelloetavad meie kodulehel http://kultuuriseltsid.ee/uhendusest/meedia/
 • Ühenduse kodulehele on pidevalt täienev e-raamatukogu http://kultuuriseltsid.ee/e-raamat/
 • Ühendus kajastab nii oma kui liikmesseltside tegevusi EKSÜ kodulehel, kuukirjas kui ka FB lehel – https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/

Liikmete tunnustamine – 2016 a tunnustasime oma liikmeid järgmistes valdkondades:

 • parimad kirjasaatjad (liikmesseltsid, kes on saatnud meile kõige rohkem artikleid ja kajastusi oma tegevustest) –  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts, Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, Juhan Kunderi Selts, Rakke Valla Hariduse Selts. http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/210-toimus-eksu-uldkogu-aastakoosolek;
 • parimad noortetöö tegijad –  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi (eriti tõsteti esile seltsi tööd vabatahtlikega, 2016 a kevadel sai ERMSS „Vabatahtlike Sõbra“ märgi), Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts (traditsiooniline Põlva valla koolide folkloorifestival), Johannes Aaviku Selts (üliõpilaste kaasamine seltsitegevusse), Juhan Kunderi Selts (noortele suunatud loomekonkursid), Rakke Valla Hariduse Selts (järjepidev koostöö valla haridusasutustega)
  http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/283-kultuuriseltside-uhendus-tunnustab-oma-liikmesseltse;
 • parimad kodulehed – Rakke Valla Hariduse Selts, Jõgevamaa Metsaselts, Juhan Kunderi Selts

Vt eelmine link.

Oluline suund 2016 a oli ka noortetöö esile tõstmine:

selle jaoks toimusid/toimuvad meil järgmised tegevused:

 • oma liikmetele noortetöö tunnustamiskonkurss;
 • seltside mõttetalgud „Seltsid ja noored“ 6. augustil, kus noorsootööd tutvustasid ja koostöökohti otsisid koos EKSÜ ja meie liikmesseltsidega kodutütred, noorkotkad, skaudid, Eesti Noorsootöö Keskus ja EMSL-i kogukonnapraktika esindaja – http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/281-kultuuriseltsid-said-kokku-tartus-ja-rakkes;
 • käivad läbirääkimised Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Balti Filmi- ja Meediakooli ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega noorte ja seltside koostööprojekti „Seltsis segasem“ käivitamiseks 2017 aasta sügisel.

Laiendasime tööd huvigruppidega.

Kodueesti seltsid

Jätkunud on koolitused ja kohtumised seltside esindajatega

2016 a jätkasime koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiiviga koolitussarja „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ kolmes maakonnas Lääne-Virumaa, Võrumaa, Valgamaa, mis sisaldab endas ka vaba arutelu kohalike seltsidega (kokku on meil läbi käidud 7 maakonda).
Koolitustel osales 2016 a kolmest maakonnast kokku 66 seltside esindajat.

12. märtsil toimus Tartu Seltside Majas emakeelepäeva ettekandekoosolek, teemaks „Eesti teaduskeel“, kus esinesid dr Peep Nemvalts ja dr Aleksander Maastik

9. september toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus seminar „Väliseestlaste seltsielu ja rahvamuusika“, kus Indianapolise Eesti Seltsi endine president Ain Haas andis ülevaate seltsi ajaloost ja tänapäevast ning väliseestlaste rahvamuusika harrastamisest.

Olulisel kohal on 2016 a olnud EV 100 teemaga seotud arutelud, mis toimusid nii meie traditsioonilisel sündmustel (väliseestlaste seltside seminar, seltside mõttetalgud) kui ka eraldi sündmustena.

9. septembril Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus seminar „Kultuur, seltsid ja EV 100“, kus oma kingitusi vabariigile tutvustasid:

Kärt Summatavet, Eesti Kultuuri Koda – eesti kultuuritegijate digitaalne mälupank;

Dr Maarja Lõhmus-Pärl ja Rain Ots, MTÜ Minu Inimesed – üleilme eestlaste veebivärav „Minu inimesed“.

26. oktoobril Tartu Laulupeomuuseumis ümarlaud „Kultuurimärgid kui me ideaalid ja igapäevakeskkond“:

Eesti kultuuritegijate mälupank – idee sündi ja juba tehtud tööd tutvustasid Kärt Summatavet ja Mart Meri Eesti Kultuuri Kojast

Arutelu “Kultuurilugu – kunst – kohalik omavalitsus”, arutelu juhtis Valter Haamer, oma vaatenurga andsid prof Rein Veidemann, Rein Järlik ja Tartu linna esindaja abilinnapea Jarno Laur.

Arutelu teema ajendiks oli L. Koidula kujutamine lapsena Tartusse rajataval monumendil.

Väliseesti seltsid

5. augustil toimus traditsiooniline väliseestlaste seltside seminar Tartus, kus käsitleti järgmisi teemasid:

 • koolitus „ Vaimne pärand meie ümber, kuidas seda märgata ja hoida? Vaimse pärandi väljundid.“ Leelo Isidora Viita, Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja;
 • toimusid arutelud
  • EKSÜ planeeritavad Eesti Vabariik 100 planeeritavad tegevused:
   • 3 päevane eesti kultuuriseltside festival (mõttetalgud, ühiskontsert, väljasõidud) Tartus, ERM-i hoones ja pargis
   • noorte videokonkurss
   • seltsitegelaste mälestuste jäädvustamine
  • EKSÜ arengukava arutelu

Kokku osales seminaril 27 inimest ja esindatud oli 10 väliseestlaste seltsi – EKSÜ liikmetele lisaks olid Evelin Siilak Londoni Eesti Seltsist ja Kalev Lindal Euroopa Eestlaste Koorist, külalistena olid Toomas Kiho (EV 100), Egle Kulbok-Lattik (Eesti Kultuuri Koda), Madis Lepajõe (HMN), Rain Ots (Minu Inimesed), Viljar Pohhomov (ERM).

Järgneval päeval osalesid kõik väliseestlaste seltside esindajad Rakkes toimunud seltside mõttetalgutel „Seltsid ja noored“. Täpsemalt saab sündmusest lugeda http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/281-kultuuriseltsid-said-kokku-tartus-ja-rakkes

Väliseestlaste seltsidega koostöö on tunduvalt paranenud just tänu suuremale infovahetusele – regulaarne kuukiri, koduleht, FB-leht ning tagasiside on olnud väga positiivne.

Avalikkusele suunatud tegevused

2016 a toimusid järgmised suursündmused:

 • 21. mail toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses EKSÜ kevadpidu „Ikka üheskoos”
  Lavale astusid 9 kollektiivi 6-st seltsist ja 3 kohalikku kollektiivi, esines Jaak Jõerüüt kõnega „Ajast ..“, väljas oli nii käsitöö kui seltside trükiste näitus-müük. Kokku said kevadpeost osa üle 300 inimese.
  Kevadpeo kokkuvõtet saab lugeda http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/253-seltside-kevadpidu-ikka-uheskoos-poltsamaal
 • 6. augustil toimusid EKSÜ mõttetalgud „Seltsid ja noored“ Rakke Kultuurikeskuses
  Eesti noorsoopoliitikat ja tööd tutvustasid Kati Nõlvak (ENK), Silver Tamm ja Angelika Naris (Noorkotkad ja Kodutütred), vabatahtlikku tööst ja kogukonnapraktikast andis ülevaate Helen Talalaev (EMS). Järgnesid arutelud töötubades, kus räägiti laste- ja noortelaagritest, noortele suunatud konkurssidest ning kogukonnapraktikast ja vabatahtlikust tööst.
  Tunnustati EKSÜ liikmesseltse noorsootöö alal ja kodulehe eest.
  http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/281-kultuuriseltsid-said-kokku-tartus-ja-rakkes
 • 5. novembil toimus V seltside trükiste näitus-müük ehk raamatulaat ERM-i uues majas koostöös Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsiga.
  Oma raamatud olid välja toonud 21 seltsi ning Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum. Külastajaid ja ostjaid oli väga palju tänu samal ajal toimunud Eesti Kultuuri Koja Hariduskonverentsile. Kultuuriprogrammiga esinesid Marju Varblane oma viiuliõpilastega Nõo Muusikakoolist ja Mulkide Seltsi segakoor.
  V seltside väljannete näitus ja müük

Kokkuvõttes võime öelda, et oli teguderohke aasta!

Suur tänu kõigile kaasalööjatele!