18. juuli 2024

Emakeelepäeva ümarlaud Tamperes

14. märtsil 2021a toimus emakeele ümarlaud Tamperes, mille korraldas Tampere Eesti Klubi koostöös Soome Eesti Noored ry-ga. Ümarlaua eesmärkideks oli teada saada emakeelse õpetuse hetkeseis Pirkanmaal ja arutleda ülesoomeliste eestikeelsete õppimisvõimaluste üle. Rääkisime ka õppematerjalidest, raskustest emakeele õpetamisel ning koostöövõrgustikust. Kohtumine toimus ZOOM vahendusel.

Positiivseks peeti, et

  • on võimaldatud eesti keele tasuta õpetamine Soomes;
  • eesti keele õpetamisega on üldiselt vähe probleeme Soomes;
  • on hea tugi õppematerjalide osas ja tasuta tellimisvõimalus õpilastele Eesti riigilt;
  • on olemas Eestikeelne Hariduse Selts, Omaemakeelsete Õpetajate Selts.

Enam keskendusime emakeele õpetamist mõjutavatele teguritele:

  • kohalikel omavalitsustel on erinevad lähenemised emakeele õpetamisele Soomes;
  • lapsevanema puudulik huvi ja teave eesti keele õpetamisest kodukohas;
  • lapsevanema negatiivne hoiak kakskeelsuse kujundajana;
  • emakeeleõpetaja raske töö, sest õppijate rühmad on heterogeensed nii vanuseti kui tasemeti;
  • õpetajal pole valmismaterjali, vaid ta loob selle ise ja see võtab väga palju aega.

Soome Eesti Noored ry esitas lühidalt ettekande võimalikest eesti keele tasemetestide loomisest, mida soovitakse koostöös eesti keele õpetajatega Soomes välja töötada. Selle tulemusena valmib universaalne keele tasemetest, mis annab õpetajale objektiivset infot õpilase keele osaoskustest ja aitab kaasa õpilase keelelisele arengule.

Ümarlauas sai kinnitust veelkord, et vanemate (pere) osakaal oma emakeeleõppes on väga tähtis! Arutasime motiveerimise, infojagamise, õpetajate ja seltside koostöövõrgustiku, õppematerjalide üle. Teemaks oli ka võimalus sooritada B1 taseme test põhikooli lõpetajatele praeguse eksami asemel. Kaks tundi möödusid asjalikus õhkkonnas ning loodetavasti jätkame emakeelse õpetamise teemadel.

Emakeelepäeva ümarlauas luges omaloomingut „ Eestile I, II, III “ Kristiina Teiss.

Suured tänud veelkord osalejatele, edu kõigile emakeele õpetajatele maailmas ning Üleilmakoolile! Hoiame kokku ja teeme koostööd meie noorte eesti keele oskamise nimel!

Annela Liivat
Tampere Eesti Klubi juhatuse esimees

Fotode autor: Küllike Adamson