22. juuli 2024

Hõimupäivä pidämän Kiisupere latsiaian

Tallina Võru Seldsi 4 liigõt kävevä 10. rehekuu pääväl külän Tallina Kiisupere Latsiaian.

Hõimupääväst märgotadõn (midä peetäs rehekuukolmandal puulpääväl) kutsõ latsiaid hindäle küllä mi ummi Eesti hõimlaisi – võrokõisi, mulkõ, setokõisi.

Võrokõsõ lasõ-es hinnäst pikält pallõlda. Latsiaida lätsiva Müürsepä Külli, Tammõ Kaja, Orioni Jana ja Greenbaumi Thea.

Küläliidsi võtiva vasta kolm rühmä latsiaia Lauteri uulidsa majast: Sussikassi, Triibukassi, Taibukassi.
Kõnõlimi pääliina latsilõ (ja näütsimi ka kaardi päält) ku kavvõdal – Eesti tõsõn nukan – Võromaa om ja midä põnnõvat sääl nätä saa;, näütüses Suur Munamägi, Paganamaa, Pokumaa ja Tammõ-Lauri tamm. Pokumaa ja poku` olli latsilõ häste tutva.

Latsõ saiva teedä, midä Võromaal ka tetäs: peetäs Juhan Jaigi perrä nimmätü võrokeelist jutussõkõnõlõmise päivä, Uma Meki laata, Pärimustandsu suurpito ja Teppo lõõdsa võikimängmiisi,. Suvi läbi võit kampa lüvvä võrokeelitside patsiirmisiga Võro liina piten.


Küllä lätsimi tävven uhkõn pidorõivin ja ni tutvustimi egäüts ka ummi esi tettü rahvarõivid. Külli ja Kaja näütsivä 13. aastasaa Siksälä kalmõ rõivide perrä tettüisi ja Janal olli sälän Urvastõ kihlkunna 19.
aastasaa keskpaiga rahvarõiva.


Juttu tull viil võro keelest ja esieränis ka võrokeelitsist raamatist. Noid om latsilõ peris hää hulk: edimäidsi sõnnu opmisõs nika-ku kogomikõni koolilatsi hindä kirotõt jutussidõ ja luulõtuisiga.
Om ka võrokeelitsilt kiränikelt ku ka mõnõst tõõsõst keelest tõlgit raamatid. Är sai nimmätü ka Helüaida veebileht, kon saa võrokeelitsid audioraamatid massulda kullõlda.


Müüdä es saa mi Võromaa kombist: kuis suidsusannan käüdäs, kuis halu-ja hambasõnnu loetas, määndsid süüke Võromaal tetäs. Küläkostis võtimi latsilõ üten Urvastõn tettü kamajahhu, võrokeelidse raamadu “Teedu ja Peedu, süümä!”, kuivatõt ubinit umast aiast Võromaalt ja Tallina Võru Seldsi näputüü tsõõrin tettü mängoasju. Latsõ olli vannusõn 3-7 aastani, nä kulssiva väegä huulsale ja märgotiva üten. Paistu nii, et ka oppajile miildü võrokõisi külänkäük, nii-et mõlõmba poolõ jäivä rahulõ.

Greenbaumi Thea tekse ka pilte taast külänkäügist.

Orioni Jana
TVS-i juhatusõ liigõ