26. Mai 2024

Mõnõ mõttõ EKSÜ aastakuunolõkulõ Heimtalin 16.03.24. a

Tallinna Võru Seltsi esinaise Külli Müürsepa kõne, mis ajapuudusel Heimtalis 16.03.2024 ettekandmata jäi, aga väärib igati avaldamist.

Hää´ kultuuriseltse inemise`!

Ma kõnõlõ teile uman imäkeelen- võru keelen. Alostusõs annassi säänest tiidüst, et võru keele
edevanõmb vai edeimä oll` vana Lõuna-Eesti keeleharo, mis om tiidäolõvalt ültse kõgõ vanõmb
Õdagumere-Soomõ keeleharo. (Sissejuhatuseks olgu teile öeldud, et võru keele esiema oli vana LõunaEesti keeleharu, mis on teadaolevalt üldse kõige vanem Läänemere-Soome keeleharu.)
Tuuperäst lubatagu mul üldä võrukeelitselt kuudõ nime` ja mõnõ` vanasõna`, mis om köüdet
aastatsõõriga ja aastaaiguga.
Aasta algas vahtsõaasta kuuga, sis om radokuu, urbõkuu, mahlakuu, lehekuu, piimä-vai jaanikuu,
hainakuu, põimukuu, süküskuu, rehekuu, märdikuu, joulukuu.
Ja vanarahva targa` tiidmissõna`:
1.Talvõ olõ-õi vaia pelädä, a pelädä tulõ talvõ poigõ (talvõ poig om keväjäne külm)
2. Radokuu tõõsõl pääväl om küündlepäiv. Küündlepääväl lätt külmä sälg katski.
3. Ku urbõkuu alostusõn tedre` puu otsan ukõrdasõ, sis omma nä mahlakuul joba söödu pääl.
4. Ku varõs joba 3kõrda vaak, sis om kevväi ligidäl.
5. Ku keväjä näet edimädsenä musta liblikut, saa murõlinõ aasta, kirriv liblik tähendäs muutlikku, kirivät
aastat, valgõ liblik – tulõ hüä aasta, kõllanõ liblik tuu hindäga üten haigusõ aasta.
6. Jaan (juuni) viskas jahhe kivi vette.
7. Ku säitsmevele pääväl (10.07) satas, sis satas säidse nädälät.
8. Mihklipäiv (29.sept.) vihkas suvvõ, a meelütäs talvõ.
9. Kadri (25.nov) istus Märdi (10.nov.) üsän.
10. Ku Katrepääväl sulatas, sis Andrõsõpääväl (30.nov. ) külmetäs.
11. Ütessä talvõ om üte talvõ sisen.
12. Ku rohilidsõ joulu`, sis omma valgõ lihavõttõ, ku valgõ joulu`, sis rohilidsõ lihavõttõ.

Urbõkuud vai märtsi om nimmät ka paastukuus. A hää uudis om tuu, et pääle paastu tulõva lihavõttõ!
Timahava vai sjoo aasta om ülesnõsõmisõ edimäne pühä joba 31.urbõkuu pääväl.
Tuuperäst ma soovi teile kõigilõ: „ Hüvvi lihavõttõpühhi! “

Müürsepä Külli 15.03.24